Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja - Vinakoper
Show menu

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja

Down to content

POD-UKREP 4.1 – PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Naziv naložbe

NALOŽBA ZA TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE V VINAKOPER D.O.O.

Naziv aktivnosti

V okviru naložb za tehnološke izboljšave v VINAKOPER d.o.o. nabava kmetijske mehanizacije, in sicer drugih mulčerjev, kladivnih, drugih pršilnikov traktorskih, vlečenih in mulčerjev dodatna oprema; naprava za obdelavo tal v vrstah nasada.

Povzetek

Podjetje Vinakoper d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo v naložbe za tehnološke izboljšave, in sicer v nabavo kmetijske mehanizacije: drugih mulčerjev, kladivnih, drugih pršilnikov traktorskih, vlečenih in mulčerjev dodatna oprema; naprava za obdelavo tal v vrstah nasada. Naložba pomeni za nas tehnološke izboljšave, saj sta stara kmetijska mehanizacija in oprema dotrajani in bi zanje popravilo bilo stroškovno neučinkovito na daljši rok.

Glavne dejavnosti

Nabavili bomo kmetijsko mehanizacijo, in sicer druge mulčerje, kladivne, druge pršilnike traktorske, vlečene in mulčerje dodatna oprema; naprava za obdelavo tal v vrstah nasada.

Cilji

S tehnološkimi izboljšavami znižati stroške pridelave in s tem povečati stroškovno učinkovitost in produktivnost ter na ta način pripravili prostor za razvoj novih proizvodov - kakovostnejših vin.

Pričakovani rezultati

 • dvig produktivnosti
 • povečanje stroškovne učinkovitosti,
 • doseganje ustrezne kakovosti,
 • povečanje prodaje vrhunskih vin;
 • doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, ,
 • izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Povezave

UKREP 10 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

Naziv aktivnosti

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultat

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Povezave

POD-UKREP 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2016

Naziv naložbe

NALOŽBA ZA POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ZA DODANO VREDNOST VINAKOPER D.O.O.

Naziv aktivnosti

V okviru naložb za povečanje zmogljivosti za dodano vrednost Vinakoper d.o.o. investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov – za predelavo grozdja, nabava opreme za predelavo grozdja, ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin – gradbena, obrtniška in instalacijska dela – novogradnja, investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov  - za predelavo grozdja.

Povzetek

Podjetje Vinakoper d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo v naložbe za povečanje zmogljivosti za dodano vrednost Vinakoper d.o.o., in sicer v investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov – za predelavo grozdja, nabavo opreme za predelavo grozdja, ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin – gradbena, obrtniška in instalacijska dela – novogradnja, investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov  - za predelavo grozdja.  Z naložbo bomo zagotovili tudi energijsko učinkovitost (zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, energetsko varčnejša oprema).

Glavne dejavnosti

Uredili bomo prostore za predelavo in trženje lastnih proizvodov ter obnovili skladiščne kapacitete, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov lastne proizvodnje.

Cilji

Z novimi zmogljivostmi razviti dve novi peneči vini in novo linijo vin za izvoz.

Pričakovani rezultati

 • povečanje zmogljivosti za razvoj novih produktov.
 • dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Povezave

POD-UKREP 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2017

Naziv naložbe

UVAJANJE NOVE IZVOZNE LINIJE VIN

Naziv aktivnosti

V okviru naložbe za uvajanje nove izvozne linije vin družba Vinakoper d.o.o. načrtuje nabavo opreme za predelavo grozdja in proizvodnjo visokokakovostnih vin.

Povzetek

Podjetje Vinakoper d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo v naložbe za predelavo grozdja in vina za potrebe uvajanja nove izvozne linije vin. Za naložbo v navedeno opremo smo se odločili na podlagi izvoznih trendov, povpraševanja in želje po večjem izvozu. Gre za linijo vin, katerih pridelava je prilagojena stilu vina, ki ga zahteva zunanji trg. V tem segmentu vin vidimo predvsem priložnost prodaje bogatih rdečih vin, katera se daljši čas plemenitijo v barrique sodčkih. Omenjeno zorenje doprinese tako k specifični aromi kot tudi okusu ter daje vinu daljši potencial zorenja. Oprema bo namenjena tudi proizvodnji penečih vin. Z omenjenim segmentom vin bomo posledično na trgu dosegali tudi višje cene.  

Glavne dejavnosti

Nabavili bomo hladilni sistem za avtoklave in za vinotoč ter barrique in tonneaux sode za zorenje in staranje visokokakovostnih vin, ter dodatno opremo za trženje kmetijskih proizvodov lastne proizvodnje. 

Cilji

Z novimi zmogljivostmi bomo razvili dve novi peneči vini in visokokakovostno vino za izvoz.

Pričakovani rezultati

 • izboljšanje konkurenčnosti podjetja na podlagi kakovostnih produktov in diverzifikacije proizvodnje,
 • dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom,
 • povečanje učinkovite rabe energije in zmanjšanje emisij pri pridelavi vina.

Povezave

POD-UKREP 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2018

Naziv naložbe

PRENOVA PRODAJNO-DEGUSTACIJSKEGA OBJEKTA IN NAKUP OPREME

Naziv aktivnosti

V okviru naložbe v prenovo prodajno-degustacijskega objekta in nakup opreme bodo izvedene naložbe v tehnične naprave za vodo, odpadno vodo, elektro instalacije, tehnične naprave za oskrbo s toploto,  nakup opreme za prodajni in degustacijski prostor ter nabava opreme za predelavo grozdja.

Povzetek

Z nameravano naložbo želimo vzpostaviti ter izboljšati pogoje za trženje kmetijskih proizvodov iz lastne predelave, kar pomeni imeti na zalogi, razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo. Trženje novih produktov se bo na osnovi izvedene naložbe izvajalo v ločenih, za to namenjenih prostorih v Hiši Refoška.

Glavne dejavnosti

Skladno z javnim razpisom bomo investirali v:

 • preureditev prodajno degustacijskih prostorov v Hiši Refoška (elektroinstalacijska in gradbena dela),
 • nabavo opreme za prodajno degustacijski prostor  Hiši Refoška (oprema za prodajni prostor, oprema za degustacijski prostor),
 • nabavo opreme za nameščanje agrafov na steklenice za penino,
 • nabavo sodov (barrique, tonneaux).

Cilji

Z novimi naložbami bomo prenovili obstoječe prodajno-degustacijske prostore tako, da postanejo bolj atraktivni in privlačeni za stranke.

Pričakovani rezultati

 • povečanje prodaje preko lastnih prodajnih kanalov vključno s storitvami degustacij
 • razvoj novih produktov in optimizacija prodajnega asortimana,
 • izboljšanje kvalitete in dvig dodane vrednosti lastnim proizvodom.

Povezave

POD-UKREP 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV za leto 2019

Naziv naložbe

OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE IN RAZVOJ VIN VIŠJEGA KAKOVOSTNEGA RAZREDA USMERJENIH V TUJE TRGE

Naziv aktivnosti

V okviru naložbe v optimizacijo proizvodnje in razvoj vin višjega kakovostnega razreda usmerjenih v tuje trge družba Vinakoper d.o.o. načrtuje rekonstrukcijo objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja, opremo v druge objekte ter naložbe v opremo za predelavo grozdja.

Povzetek

Z nameravano investicijo želimo, skladno s 5. javnim razpisom za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019, vzpostaviti oziroma izboljšati pogoje za predelavo kmetijskih proizvodov iz lastne predelave. 
Na podlagi trendov in povpraševanja smo se, skladno s strategijo razvoja družbe do 2023 odločili za modernizacijo proizvodnega procesa oziroma optimizacijo proizvodnje, ki bo omogočila razvoj vin višjega kakovostnega razreda, usmerjenih v tuje trge. 

Glavne dejavnosti

Skladno z javnim razpisom bomo investirali v:

 • povečanje centralno skladiščnega prostora,
 • opremo za predelavo grozdja,
 • opremo za skladiščenje in polnjenje vina,
 • informacisjko-komunikacijsko opremo.

Cilji

Z novimi zmogljivostmi bomo optimizirali proizvodnjo in razvili nove vrste vina (etikete). Razvoj vin bo temeljil na vinih vrhunske kakovosti in sicer na rdečih in belih mirnih vinih s posebnim poudarkom za potrebe izvoza, ki bodo pridelana s pomočjo nove opreme.

Pričakovani rezultati

 • optimizacija proizvodnih procesov in znižanje stroškov na enoto proizvoda,
 • rast prodaje pri vseh treh skupinah proizvodov (deželno, kakovostno, vrhunsko vino),
 • zagotovitev vrednostne rasti prodaje vrhunskih vin na domačem in tujem trgu.

Povezave