Show menu

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja

Down to content

POD-UKREP 4.1 – PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Naziv naložbe

NALOŽBA ZA TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE V VINAKOPER D.O.O.

Naziv aktivnosti

V okviru naložb za tehnološke izboljšave v VINAKOPER d.o.o. nabava kmetijske mehanizacije, in sicer drugih mulčerjev, kladivnih, drugih pršilnikov traktorskih, vlečenih in mulčerjev dodatna oprema; naprava za obdelavo tal v vrstah nasada.

Povzetek

Podjetje Vinakoper d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo v naložbe za tehnološke izboljšave, in sicer v nabavo kmetijske mehanizacije: drugih mulčerjev, kladivnih, drugih pršilnikov traktorskih, vlečenih in mulčerjev dodatna oprema; naprava za obdelavo tal v vrstah nasada. Naložba pomeni za nas tehnološke izboljšave, saj sta stara kmetijska mehanizacija in oprema dotrajani in bi zanje popravilo bilo stroškovno neučinkovito na daljši rok.

Glavne dejavnosti

Nabavili bomo kmetijsko mehanizacijo, in sicer druge mulčerje, kladivne, druge pršilnike traktorske, vlečene in mulčerje dodatna oprema; naprava za obdelavo tal v vrstah nasada.

Cilji

S tehnološkimi izboljšavami znižati stroške pridelave in s tem povečati stroškovno učinkovitost in produktivnost ter na ta način pripravili prostor za razvoj novih proizvodov - kakovostnejših vin.

Pričakovani rezultati

  • dvig produktivnosti
  • povečanje stroškovne učinkovitosti,
  • doseganje ustrezne kakovosti,
  • povečanje prodaje vrhunskih vin;
  • doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, ,
  • izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Povezave

UKREP 10 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

Naziv aktivnosti

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultat

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Povezave

POD-UKREP 4.2 PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV

Naziv naložbe

NALOŽBA ZA POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ZA DODANO VREDNOST VINAKOPER D.O.O.

Naziv aktivnosti

V okviru naložb za povečanje zmogljivosti za dodano vrednost Vinakoper d.o.o. investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov – za predelavo grozdja, nabava opreme za predelavo grozdja, ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin – gradbena, obrtniška in instalacijska dela – novogradnja, investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov  - za predelavo grozdja.

Povzetek

Podjetje Vinakoper d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo v naložbe za povečanje zmogljivosti za dodano vrednost Vinakoper d.o.o., in sicer v investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov – za predelavo grozdja, nabavo opreme za predelavo grozdja, ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin – gradbena, obrtniška in instalacijska dela – novogradnja, investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov  - za predelavo grozdja.  Z naložbo bomo zagotovili tudi energijsko učinkovitost (zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, energetsko varčnejša oprema).

Glavne dejavnosti

Uredili bomo prostore za predelavo in trženje lastnih proizvodov ter obnovili skladiščne kapacitete, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov lastne proizvodnje.

Cilji

Z novimi zmogljivostmi razviti dve novi peneči vini in novo linijo vin za izvoz.

Pričakovani rezultati

  • povečanje zmogljivosti za razvoj novih produktov.
  • dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Povezave