Pravila

1. Sodelujoči

V nagradni igri »Potep po Deželi Refoška« lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter davčno številko in so starejše od 18 let. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Vinakoper d.o.o, Šmarska cesta 1 Koper, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

2. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 16.8.2016 do vključno 23.9.2016 odgovorijo na nagradno vprašanje: »Katero je najbolj zaželeno rdeče vino v Sloveniji?« ter izpolnijo kupon in ga pošljejo po pošti na naslov Vinakoper d.o.o, Šmarska cesta 1, 6000 Koper (s pripisom »nagradna igra«) ali pošljejo odgovor na nagradno vprašanje in svoje podatke preko elektronskega obrazca na spletni strani www.vinakoper.si. Zadnji datum za oddajo pravilno izpolnjenega nagradnega kupona je 23.9.2016.

Kupon je mogoče dobiti na naši spletni strani www.vinakoper.si ter na promocijskem letaku ali kot obešanko na steklenici Refoška 1,0L Okusi Istre.

V nagradni igri sodelujejo le tisti, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in navedli zahtevane kontaktne podatke ter potrdili, da se strinjajo s pravili nagradne igre.

3. Potek nagradne igre

Nagradna igra traja od 16.8.2016 do vključno 23.9.2016.

Zadnji datum za oddajo izpolnjenih nagradnih kuponov je 23.9.2016.

Organizator bo vse prejete in izpolnjene nagradne kupone oddal na zaprto zbirno mesto, kjer bodo shranjeni do datuma žrebanja. Podatke sodelujočih, ki ne bodo poslali kupona, temveč bodo sodelovali preko elektronskega obrazca na spletni strani, bo organizator natisnil in jih oddal v skupno zbirno mesto.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 26.9.2016 v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja Vinakoper d.o.o, Šmarska cesta 1, 6000 Koper, v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje med nagrajenci za 1 glavno nagrado bo potekalo na vinskem doživetju v vinogradu Vinakoper, katerega termin bodo nagrajenci dobili po prvem žrebanju nagrad.

O žrebanju nagrajencev se vodi zapisnik.

3.1. Podelitev 20 nagrad »Potep po Deželi Refoška« za vinsko doživetje v vinogradu Vinakoper, v vrednosti 38 evrov na posamezno vstopnico, ki velja za dve osebi.

Med sodelujočimi bo 20  izžrebancev nagrajenih. Nagrajenci bodo sodelovali tudi za 1 glavno nagrado.

3.2. Podelitev 1 glavne nagrade »Potep po Deželi Refoška«, športno kolo Schwinn, v vrednosti 600 evrov.

Med nagrajenci 20 nagrad bo 1 izžrebanec nagrajen za 1 glavno nagrado.

Obveščeni nagrajenci v roku 7 dni po prejemu Obvestila o prejemu nagrade, organizatorju nagradne igre prostovoljno posredujejo potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu o prejemu nagrade (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko in davčno izpostavo, telefonsko številko, podpisano Izjavo o hrambi osebnih podatkov).

Če se nagrajenec ne javi v navedenem roku, podatkov ne posreduje ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. V tem primeru nagrado prejme naslednji izžrebani, ki izpolnjuje pogoje. Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.

Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše Izjavo o prevzemu nagrade.

Zaradi zagotavljanja zadostnega števila nagrajencev bo izžrebanih 25 sodelujočih (nagrada bo podeljena prvim 20 izžrebancem, ki izpolnjujejo navedene pogoje). 

4. Nagradni sklad

V nagradnem skladu je 20 nagrad »Potep po Deželi Refoška«, v vrednosti 38 evrov na posamezno nagrado, ki velja za dve osebi.

V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada »Potep po Deželi Refoška«, v vrednosti 600 evrov na nagrado.

Nagrade obsegajo vinsko doživetje za dve osebi v vinogradu Vinakoper. O točnem datumu in terminu dogodka bodo izžrebani nagrajenci obveščeni naknadno.

Glavna nagrada predstavlja športno kolo. Žrebanje med nagrajenci za 1 glavno nagrado bo potekalo na vinskem doživetju v vinogradu Vinakoper, katerega termin bodo dobili izžrebani nagrajenci naknadno. 

5. Plačilo akontacije dohodnine

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Po 105. členu ZDoh-2 (Zakon o dohodnini),  nagrade in darila predstavljajo druge dohodke, od katerih je izplačevalec dolžan izračunati in plačati akontacijo dohodnine za prejemnika nagrade oz. darila. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2016. 

6. Uporaba posredovanih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s prostovoljnim posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in obdelavo ter se s podpisom (na nagradnem kuponu) ali potrditvijo (na elektronskem obrazcu) strinja, da ga organizator lahko obvešča o akcijah, novicah, dogodkih ter ostalih marketinških namenih. Prav tako organizatorju nagradne igre dovoljuje, da hrani fotokopijo davčne izkaznice za potrebe izvedbe nagradne igre. Posredovane podatke bo organizator nagradne igre uporabljal, obdeloval in hranil skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

S soglasjem na nagradnem kuponu ali elektronskem obrazcu sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi podatki, ime in priimek ter kraj bivanja, skupaj z vsemi fotografijami, ki bodo posnete ob prevzemu nagrade, objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja (tedenski reklamni letaki, posterji, internet ipd.).

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Podatki, ki jih sodelujoči prostovoljno podajo organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatke v sami zbirki osebnih podatkov bodo vodeni, uporabljeni, obdelani in hranjeni skladno s slovensko zakonodajo.

8. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo tudi s soglasjem na nagradnem kuponu ali elektronskem obrazcu.

Posamezni udeleženec lahko dobi le eno nagrado, z izjemo glavnega nagrajenca.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

Pravila o sodelovanju v nagradni igri so od 16.8.2016 na voljo na spletni strani www.vinakoper.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

Nagrajenci bodo po zaključku nagradne igre objavljeni na spletnem naslovu www.vinakoper.si.

Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

9. Ostale določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri oz. s soglasjem na nagradnem kuponu sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Hkrati se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.vinakoper.si

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

E-pošta: hisa.refoska@vinakoper.si
Telefon: 05 66 30 100/101
Organizator: Vinakoper d.o.o, Šmarska cesta 1, 6000 Koper