Show menu

Nagradna igra

»Živahno iskrivi«

1. Sodelujoči

V nagradni igri »Živahno iskrivi« lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter davčno številko in so starejše od 18 let. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Vinakoper, d.o.o. Koper, Šmarska cesta 1 Koper, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

2. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki dne 26.12.2018 na Festivalu penin v Portorožu obiščejo foto točko Capris Marine, se fotografirajo, poiščejo svojo sliko na facebook profilu Vinakoper in se na njej označijo. Vse fotografije bodo na facebook profilu Vinakoper objavljene dan po Festivalu penin, in sicer 27.12.2018 ob 12.00 uri.

V nagradni igri sodelujejo le tisti, ki so se označili na objavljeni fotografiji iz foto točke Festivala penin. Nagrajene bodo 3 označene fotografije, ki bodo prejele največ všečkov (like-ov) v času trajanja nagradne igre, od 27.12.2018 od 12.00 ure do vključno 15.1.2019 do 12.00 ure. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da se strinjajo s pravili nagradne igre.

3. Potek nagradne igre

Nagradna igra traja od 27.12.2018 od 12.00 ure do vključno 15.1.2019 do 12.00 ure.

Organizator bo v času trajanja nagradne igre spremljal stanje fotografij in všečkov na svojem facebook profilu. Stanje všečkov na fotografijah sodelujočih na facebook profilu Vinakoper se bo zaključilo 15.1.2019 ob 12.00 uri. Zmagovalci nagradne igre bodo osebe na 3 označenih fotografijah, ki bodo prejele največ všečkov.

Preverjanje stanja všečkov bo potekalo 15.1.2019 ob 12.00 uri v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja Vinakoper, d.o.o. Koper, Šmarska cesta 1, 6000 Koper, v prisotnosti 3-članske komisije.

3.1. Podelitev 3 nagrad »Živahno iskrivi« za prestižni darilni paket s hladilno posodo in peninami Capris Marine. Med označenimi fotografijami bodo 3 z največ všečki nagrajene.

Nagrajenci bodo po koncu nagradne igre obveščeni na privatno sporočilo facebook profila, iz katerega so se označili na fotografiji iz foto točke Festivala penin. Obveščeni nagrajenci v roku 7 dni po prejemu obvestila organizatorju nagradne igre prostovoljno posredujejo potrebne osebne podatke, ki so navedeni v obvestilu o prejemu nagrade (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko in davčno izpostavo, telefonsko številko, podpisano izjavo o hrambi osebnih podatkov).

Če se nagrajenec ne javi v navedenem roku, podatkov ne posreduje ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. V tem primeru nagrado prejme naslednji, ki izpolnjuje pogoje. Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.

Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo o prevzemu nagrade.

4. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so 3 nagrade »Živahno iskrivi«, v vrednosti 38 evrov na posamezno nagrado.  

Nagrade obsegajo prestižni darilni paket s hladilno posodo in peninami Capris Marine. O točnem datumu in terminu prevzema nagrade bodo nagrajenci obveščeni naknadno.

5. Plačilo akontacije dohodnine

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Po 105. členu ZDoh-2 (Zakon o dohodnini),  nagrade in darila predstavljajo druge dohodke, od katerih je izplačevalec dolžan izračunati in plačati akontacijo dohodnine za prejemnika nagrade oz. darila. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2018.

6. Uporaba posredovanih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči privoli v njihovo uporabo in obdelavo ter se strinja, da organizator lahko objavi fotografije na družabnih omrežjih, spletnih straneh ter drugih medijih. Posredovane podatke bo organizator nagradne igre uporabljal, obdeloval in hranil skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi podatki, ime in priimek ter kraj bivanja, skupaj z vsemi fotografijami, ki bodo posredovane ali posnete preko nagradne igre, objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja (tedenski reklamni letaki, posterji, internet ipd.).

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Podatki, ki jih sodelujoči prostovoljno podajo organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatke v sami zbirki osebnih podatkov bodo vodeni, uporabljeni, obdelani in hranjeni skladno s slovensko zakonodajo.

Sodelujoči v nagradi igri dovoljujejo, da se njihove fotografije uporabijo za promocijske namene podjetja Vinakoper, d.o.o. Koper (dovoljuje se objava na spletnih straneh organizatorja, na Facebook profilu, v tiskanih medijih in ostalih promocijskih materialih organizatorja). V zameno za objavo fotografije oseba, ki je fotografijo označila za nagradno igro, ne more zahtevati plačila, honorarja in kakršnega koli drugega nadomestila uporabe; na družbo Vinakoper, d.o.o. Koper pa prenaša upravičenje do uporabe fotografije za opisane namene.

8. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo s pravili nagradne igre.

Posamezni udeleženec oziroma fotografija lahko dobi le eno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

Pravila o sodelovanju v nagradni igri so od 26.12.2018 na voljo na spletni strani www.vinakoper.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

Nagrajenci bodo po zaključku nagradne igre obveščeni o nagradi preko facebook profila, iz katerega so se označili na fotografiji iz foto točke Festivala penin.

Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

9. Ostale določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Hkrati se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.vinakoper.si

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: 
E-pošta: hisa.refoska@vinakoper.si

Telefon: 05 66 30 100/101

Organizator: Vinakoper d.o.o, Šmarska cesta 1, 6000 Koper